جستجو مزایده ها/مناقصه ها


نوع
موضوع
تاریخ برگزاری
انتخاب از تقویم
از تاریخ
انتخاب از تقویم
تا تاریخ
انتخاب از تقویم


رديفشرکت/سازمانموضوعتاریخ برگزاریاز تاریختا تاریخاسنادجزئیات
1 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش محصول زیره سبز کشت و صنعت تربت حیدریه 1398/7/7 1398/6/30 1398/7/7
2 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش محصول جو کشت و صنعت تربت حیدریه 1398/7/7 1398/6/30 1398/7/4
3 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش آلایش حاصل از ذبح در مجتمع کشتارگاه و بسته بندی کشت و صنعت مزرعه نمونه 1398/7/3 1398/6/28 1398/7/2
4 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش پرس کاه و کلش حاصل از برداشت غلات در اراضی کشت و صنعت مزرعه نمونه 1398/7/3 1398/6/28 1398/7/2
5 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش ضایعات ساختمانی دفتر مرکزی شرکت کشاورزی رضوی 1398/6/31 1398/6/25 1398/6/30
6 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش محصول جالیز خربزه کشت و صنعت مزرعه نمونه 1398/6/25 1398/6/13 1398/6/24
7 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش بره نرینه گوسفندی ،میش و بزغاله در واحد دامپروری کشت و صنعت های انابد و تربت حیدریه 1398/6/17 1398/6/7 1398/6/17
8 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش سردرختی محصول پسته کشت و صنعت سرخس 1398/6/17 1398/6/10 1398/6/16
9 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش محصول پیاز کشت و صنعت مزرعه نمونه (نوبت دوم) 1398/6/17 1398/6/10 1398/6/16
10 شرکت کشت و صنعت اسفراین فروش زیره 1398/6/17 1398/6/6 1398/6/17
12345678910...صفحه آخر