۰۱ خرداد ۱۳۹۹

سیستم دفاعی اقتصاد کشور، تولید است

به گزارش خبرنگار سازمان اقتصادی رضوی، دکترمحمدمهدی برادران؛ معاون امور شرکت ها و مجامع سازمان اقتصادی رضوی در نخستین نشست هم اندیشی رابطان و مسئولان روابط عمومی های این سازمان بیان کرد: اکنون در ماه های نخست سال جهش تولید هستیم و بدان معنا است که فرصت و امکان برای این که جهش تولید به صورت واقعی صورت بگیرد، وجود دارد.

معاون امور شرکت ها و مجامع سازمان اقتصادی رضوی گفت: سیستم دفاعی اقتصاد کشور، تولید است. به گزارش خبرنگار سازمان اقتصادی رضوی، دکترمحمدمهدی برادران؛ معاون امور شرکت ها و مجامع سازمان اقتصادی رضوی در نخستین نشست هم اندیشی رابطان و مسئولان روابط عمومی های این سازمان بیان کرد: اکنون در ماه های نخست سال جهش تولید هستیم و بدان معنا است که فرصت و امکان برای این که جهش تولید به صورت واقعی صورت بگیرد، وجود دارد. وی ادامه داد: لذا اکنون فرصت بسیار خوبی است تا شرکت ها و موسسات تابعه آستان قدس رضوی به وظایفی که به جهش تولید منتهی می شود، عمل کنند. معاون امور شرکت ها و مجامع سازمان اقتصادی رضوی با اشاره به نقش ارتباطات و رسانه در جهش تولید خاطرنشان کرد: حوزه ارتباطات و رسانه و تاثیر غیرقابل انکار آن در جهش تولید، یکی از دغدغه های سازمان اقتصادی رضوی به شمار می رود. وی درباره تفاوت رویکردهای موجود در حوزه ارتباطات گفت: در رویکرد اداری شاهد مواردی همچون تبلیغ فرد، تبلیغات صرف، توجه به ظاهر پیام، رفع تکلیف اداری، افزایش هزینه ها، صرفا رضایت مدیران و حفظ تولید هستیم، در حالی که در رویکرد اداری، به دنبال تبلیغ محصول، آگاهی رسانی، توجه به محتوای پیام، پیگیری تا نتیجه اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری، رضایت سهامداران و جهش تولید خواهیم بود.