۱۶ تیر ۱۳۹۹

سرپرست معاونت امور شرکتها و مجامع سازمان اقتصادی رضوی منصوب شد

دکتر سید رضا فاطمی امین مدیر عامل سازمان اقتصادی رضوی ‌با صدور حکمی‌آقای علی اصغر داوطلب را به سمت «سرپرست معاونت امور شرکتها و مجامع سازمان اقتصادی » منصوب کرد.

دکتر سید رضا فاطمی امین مدیر عامل سازمان اقتصادی رضوی ‌با صدور حکمی‌آقای علی اصغر داوطلب را به سمت «سرپرست معاونت امور شرکتها و مجامع سازمان اقتصادی » منصوب کرد. داوطلب پیش از این مدیر حسابرسی و مجامع سازمان اقتصادی رضوی بوده است و اکنون با حفظ سمت  عهده دار این مسئولیت می باشد.