۲۱ مرداد ۱۳۹۹

تولید محصول جو با رویکرد تامین بخشی از نیاز دامپروری‌های آستان قدس رضوی

مدیر کشت و صنعت تربت حیدریه زیرمجموعه شرکت کشاورزی رضوی از کشت و تولید محصول جو توسط این مجموعه با رویکرد تامین بخشی از نیاز مجموعه دامپروری های آستان قدس رضوی خبر داد.

احمد هراتی در گفت و گو با خبرنگار سازمان اقتصادی رضوی بیان کرد: با توجه به این که کشت و صنعت تربت حیدریه دارای دامداری ۲ هزار راسی دام سبک است، لذا بخش بیشتر جوی تولیدی به واحد دامداری این مجموعه اختصاص داده خواهد شد. وی ادامه داد: سطح زیر کشت جو در مزارع این کشت و صنعت حدود ۷۵٫۹ هکتار است که در مجموع حدود ۶۲۰ تن محصول برداشت شده است. مدیر کشت و صنعت تربت حیدریه افزود: این مجموعه، کشت جو را در حدود ۲۶ هکتار از مزرعه محمدآباد و نزدیک به ۵۰ هکتار از مزرعه سلامی انجام داده که به ترتیب ۱۷۰ تن و ۴۵۰ تن برداشت شده است. وی با اشاره به کشت ارقام جو یوسف و سی بی در خصوص محصول جو امسال خاطرنشان کرد: برداشت از خرداد آغاز شد و تا اواسط تیر ماه به پایان رسید. هراتی ادامه داد: این مجموعه برای افزایش راندمان تولید، اقداماتی نظیر استفاده از کودهای میکرو و ماکرو و اجرای عملیات به موقع کاشت، داشت و برداشت را به بهترین نحو انجام داده است. وی از آبیاری تمامی مزارع این کشت و صنعت با استفاده از سیستم های سنتر و تیپ خبر داد و تصریح کرد: بهره گیری از سامانه های آبیاری تحت فشار، سهولت در امر تغذیه و افزایش بهره وری منابع آبی را به دنبال دارد. هراتی ادامه داد: سال گذشته نیز حدود ۷۰ هکتار از اراضی جو کشت و صنعت تربت حیدریه با استفاده از سیستم سنتر و لینیر آبیاری و ارقام بهمن و نصرت استفاده شده است.. مدیر کشت و صنعت تربت حیدریه تاکید کرد: این مجموعه با توجه به نیاز واحد گوسفندداری خود و سایر گاوداری های آستان قدس رضوی، تولید جو را هر ساله در الگوی کشت محصولات خود قرار داده است.