۱۷ تیر ۱۳۹۹

تفاهم نامه همکاری میان سازمان اقتصادی رضوی و سازمان غذا و دارو منعقد شد

مدیر عامل موسسه کیفیت رضوی از انعقاد تفاهم نامه انجام خدمات کارگزاری ارزیابی کیفیت و رتبه بندی محصولات غذایی بر اساس شاخص های طیب بین سازمان اقتصادی رضوی و سازمان غذا و دارو خبر داد.

حسین زمانی در گفت و گو با خبرنگار سازمان اقتصادی رضوی بیان کرد: این تفاهم نامه در راستای مصوبات شورای عالی سلامت و با توجه به نقش کلیدی رتبه بندی محصولات و کارخانجات غذایی در ارتقاء مستمر کیفیت محصولات و در نتیجه افزایش سلامت جامعه امضا شده است. وی ادامه داد: در مرحله اول، اعطای نشان طیب در مورد نان در سراسر کشور اجرا خواهد شد و در صورت موفقیت و موافقت دو طرف، به سایر محصولات غذایی تعمیم پیدا خواهد کرد. مدیر عامل موسسه کیفیت رضوی با اشاره به اقدامات سازمان غذا و دارو در این تفاهم نامه تصریح کرد: حمایت از اجرای ارزیابی کیفیت و رتبه بندی محصولات غذایی بر اساس شاخص طیب، تعیین سیاست ها و الزامات برای انجام فرایند ارزیابی کیفیت و رتبه بندی محصولات غذایی، تسهیل و هماهنگ سازی استفاده از ظرفیت های کارشناسی، زیرساخت ها، شبکه آزمایشگاه ها و مراکز تخصصی همکار در فرایند ارزیابی کیفیت و رتبه بندی محصولات غذایی و همچنین تبلیغ و فرهنگ سازی، از جمله اقداماتی به شمار می رود که بر عهده این سازمان قرار دارد. وی ادامه داد: تدوین دستورالعمل های نظارت و راهبری موسسات و شرکت های کارگزار رتبه بندی و کیفیت سنجی محصولات و کارخانجات غذایی نیز یکی دیگر از مواد این تفاهم نامه است. زمانی درباره اقداماتی که سازمان اقتصادی رضوی در قالب تفاهم نامه مذکور بر عهده دارد، گفت: ایجاد زیرساخت ها و الزامات ارزیابی کیفیت و رتبه بندی محصولات غذایی، تدوین مدل ارزیابی کیفیت و رتبه بندی بر اساس شاخص های طیب برای محصولات غذایی، انجام فرایند ارزیابی کیفیت و رتبه بندی محصولات و اطلاع رسانی آن به جامعه به نحو مناسب، بخشی از این موارد می باشد. وی افزود: سازمان اقتصادی رضوی همچنین موظف است نسبت به رعایت ضوابط و مقررات سازمان غذا و دارو در تمامی موارد مورد تفاهم، ایجاد پایلوت های مناسب در زنجیره های تولید و همچنین برگزاری رویدادهای مناسب برای الگوسازی از محصولات و کسب و کارهای غذایی با کیفیت برتر اقدام کند.