۲۹ فروردین ۱۳۹۹

تشریح فعالیت‌های سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی در مبارزه با بحران کرونا

مدیر عامل سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی فعالیت‌های این مجموعه در رابطه با مبارزه با بحران کرونا را تشریح کرد ...

مدیر عامل سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی فعالیت‌های این مجموعه در رابطه با مبارزه با بحران کرونا را تشریح کرد ...مدیر عامل سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی فعالیت‌های این مجموعه در رابطه با مبارزه با بحران کرونا را تشریح کرد ...