۰۷ مرداد ۱۳۹۹

افزایش برداشت جو بذری از مزارع کشت ‌وصنعت اسفراین

مدیر کشت و صنعت اسفراین زیرمجموعه شرکت کشاورزی رضوی از افزایش برداشت جو بذری از مزارع این مجموعه در سال جاری خبر داد.

حمید برکی در گفت و گو با خبرنگار سازمان اقتصادی رضوی بیان کرد: کشت و صنعت اسفراین در سال زراعی جاری از سطح ۳۵۲ هکتاری که به کشت جو بذری اختصاص داده شد، ۱۷۲۰ تن محصول بذری برداشت کرده است که در مقایسه با تولید مشابه سال قبل حدود ۱۲ درصد رشد نشان می دهد. وی ادامه داد: برداشت این محصول از نیمه دوم خرداد آغاز شده بود و تا اواخر تیر ماه به طول انجامید. مدیر کشت و صنعت اسفراین با اشاره به ارقام جو مورد استفاده در کشت امسال گفت: در سال زراعی ۹۹-۹۸ از ارقام خاتم، جلگه، بهمن، اکسین، آبیدر و انصار استفاده شده است. وی ادامه داد: این ارقام بذری بوده و در سطح استان خراسان شمالی براساس برنامه تولید بذر با همکاری سازمان جهاد کشاورزی تولید شده اند. برکی افزود: از بین ارقام مورد اشاره، رقم خاتم انحصاری کشت و صنعت اسفراین در سطح کشور بوده که نسبت به آب و خاک شور و کم آبی در انتهای فصل رشد مقاوم است و همچنین ریزش کمتری دارد. وی درباره اقدامات این مجموعه به منظور افزایش راندمان تولید در مزارع جو خاطرنشان کرد: تغذیه برگی از طریق محلول پاشی و مبارزه با آفات، از جمله این فعالیت ها به شمار می رود که با استفاده از پهپاد صورت گرفته است. برکی ادامه داد: ضمن این که با توجه به شوری آب و خاک، تمامی اراضی جو مجموعه به روش نشتی آبیاری شده است. وی گستره فروش جو تولیدی این مجموعه را عمدتا در سطح استان خراسان شمالی و تا حدودی کشور اعلام کرد. برکی در پاسخ به این سوال که آیا در سال زراعی جاری اقدام متفاوتی در روند کاشت و داشت این محصول انجام شده است؟ گفت: در سال جاری از تکنولوژی کشت مناسب با خاک و آب شور استفاده شده است؛ در واقع برخلاف کشت های مرسوم که بذر روی پشته کشت می شود و می تواند در معرض تهدید شوری آب قرار گیرد، در این روش از کف کار که بذور را در کف جوی می کارد استفاده شده است. مدیر کشت و صنعت اسفراین ادامه داد: بدین ترتیب بذر هنگام جوانه زنی و استقرار گیاهچه، کمتر در معرض تنش شوری قرار می گیرد.