مناقصه خدمات تامین نیروی انسانی مؤسسه بذرونهال رضوی

مناقصه


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۳/۱۱
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۲/۳۱
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۳/۱۲

توضیحات

طبق اسناد مندرج در مناقصه

شرایط متقاضی

طبق اسناد مندرج در مناقصه

مدارک

طبق اسناد مندرج در مناقصه

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

آدرس محل تحویل مدارک: طبق اسناد مندرج در مناقصه

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ در قدس-خراسان منتشر شده است

تصاویر پیوست