مزایده


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۲/۲۲
تاریخ شروع
1399/02/23
تاریخ پایان
1399/02/23

توضیحات

شرکت صنایع پیشرفته رضوی (قند آبکوه سابق) در نظر دارد سه قطعه زمین خود واقع در بلوار توس - توس 10 – خیابان کارگر – کارگر 3 - حاشیه خیابان شهید احمدی ( بین کارگر 3 و احمدی 1 _ بین احمدی 1 و 3 _ بین احمدی 3 و 5) را با مشخصات زیر و با کاربری مسکونی و تراکم زیاد از طریق مزایده واگذار نماید . متقاضیان می توانند ضمن بازدید از زمینهای مذکور فرم های شرکت در مزایده را دریافت و پیشنهادات خود را حداکثر تا تاریخ 01/03/1399 در پاکات در بسته ارائه نمایند . همچنین به منظور برخورداری از اطلاعات بیشتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن 37610240 و یا با شماره همراه 09155597584 تماس حاصل فرمایند. زمین شماره1_ مساحت 658/7 متر مربع_ قیمت پایه 66,000,000,000 ریال_ مبلغ سپرده 3,300,000,000 ریال زمین شماره2_ مساحت 954/86 متر مربع_ قیمت پایه 105,000,000,000 ریال_ مبلغ سپرده 5,250,000,00 ریال زمین شماره3_ مساحت 953/76 متر مربع_ قیمت پایه 114,000,000,000 ریال_ مبلغ سپرده 5,700,000,000 ریال

شرایط متقاضی

شرکت صنایع پیشرفته رضوی (قند آبکوه سابق) در نظر دارد سه قطعه زمین خود واقع در بلوار توس - توس 10 – خیابان کارگر – کارگر 3 - حاشیه خیابان شهید احمدی ( بین کارگر 3 و احمدی 1 _ بین احمدی 1 و 3 _ بین احمدی 3 و 5) را با مشخصات زیر و با کاربری مسکونی و تراکم زیاد از طریق مزایده واگذار نماید . متقاضیان می توانند ضمن بازدید از زمینهای مذکور فرم های شرکت در مزایده را دریافت و پیشنهادات خود را حداکثر تا تاریخ 01/03/1399 در پاکات در بسته ارائه نمایند . همچنین به منظور برخورداری از اطلاعات بیشتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن 37610240 و یا با شماره همراه 09155597584 تماس حاصل فرمایند. زمین شماره1_ مساحت 658/7 متر مربع_ قیمت پایه 66,000,000,000 ریال_ مبلغ سپرده 3,300,000,000 ریال زمین شماره2_ مساحت 954/86 متر مربع_ قیمت پایه 105,000,000,000 ریال_ مبلغ سپرده 5,250,000,00 ریال زمین شماره3_ مساحت 953/76 متر مربع_ قیمت پایه 114,000,000,000 ریال_ مبلغ سپرده 5,700,000,000 ریال

مدارک

دریافت فرم های شرکت در مزایده از محل شرکت و ارائه پیشنهادات به همراه مدارک مورد نیاز ذکر شده در فرم های تحویلی حداکثر تا تاریخ 1399/03/01 در پاکات در بسته

مهلت ارسال : 1399/03/01

آدرس محل تحویل مدارک: بلوار توس_ توس 10_ انتهای خیابان کارگر_ شرکت صنایع پیشرفته رضوی

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ 1399/02/22 در روزنامه خراسان منتشر شده است

تصاویر پیوست