مناقصه نوار تیپ کشت و صنعت انابد

مناقصه


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۷/۲۴
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۷/۱۶
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۷/۲۳

توضیحات

مقدار مورد نیاز مطابق با فایل الحاقیه پیوست از 2 میلیون متر به 11 میلیون متر افزایش یافته است.

شرایط متقاضی

مقدار مورد نیاز مطابق با فایل الحاقیه پیوست از 2 میلیون متر به 11 میلیون متر افزایش یافته است.

مدارک

مطابق با شرایط مندرج در اسناد

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

آدرس محل تحویل مدارک: خراسان رضوی - شهرستان بردسکن - خیابان سید باقر - دفتر کشت و صنعت انابد

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ در روزنامه خراسان منتشر شده است

تصاویر پیوست


فایل پیوست


-نوار-تیپ.pdf

-1.pdf