خریدکود حیوانی (گاوی) -سازمان موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان

مناقصه


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۷/۲۰
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۷/۱۴
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۷/۱۹

توضیحات

طبق شرایط مندرج در اسناد

شرایط متقاضی

طبق شرایط مندرج در اسناد

مدارک

طبق شرایط مندرج در اسناد

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۷/۱۴

آدرس محل تحویل مدارک:

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ در روزنامه خراسان منتشر شده است

تصاویر پیوست