مزایده فروش محصول کوشیا (جارو) کشت و صنعت اسفراین

مزایده


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۷/۰۲
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۶/۲۶
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۷/۰۲

توضیحات

آگهي مزايده فروش محصول کوشيا (جارو)

شرایط متقاضی

آگهي مزايده فروش محصول کوشيا (جارو)

مدارک

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

آدرس محل تحویل مدارک: خراسان شمالی - اسفراین کیلومتر 30 جاده زرق آباد

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ در خراسان منتشر شده است

تصاویر پیوست