مواد اولیه و بسته بندی

مناقصه


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۲/۲۸
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۲/۱۶
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۲/۲۶

توضیحات

به شرح پیوست

شرایط متقاضی

به شرح پیوست

مدارک

به شرح پیوست

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

آدرس محل تحویل مدارک: دبیرخانه شرکت و صندوق پستی

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ در روزنامه خراسان منتشر شده است

تصاویر پیوست


فایل پیوست


1.zip

2.zip