مناقصه عملیات آسیاب سبد ضایعاتی و تولید سبد گوجه فرنگی - کشت و صنعت مزرعه نمونه

مناقصه


تاریخ برگزاری
1399/05/26
تاریخ شروع
1399/05/16
تاریخ پایان
1399/05/26

توضیحات

شرایط متقاضی

مدارک

مهلت ارسال : 1399/05/25

آدرس محل تحویل مدارک: دبیرخانه کشت و صنعت مزرعه نمونه- کیلومتر 5 جاده مشهد-سرخس

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ 1399/05/16 در خراسان منتشر شده است