مناقصه عملیات آسیاب سبد ضایعاتی و تولید سبد گوجه فرنگی (نوبت دوم)-مزرعه نمونه

مناقصه


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۶/۰۵
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۵/۲۹
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۶/۰۵

توضیحات

شرایط متقاضی

مدارک

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۶/۰۴

آدرس محل تحویل مدارک: واحد دبیرخانه مزرعه واقع درمشهد – کیلومتر 7 جاده سرخس، مزرعه نمونه آستان قدس رضوي

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ در خراسان منتشر شده است