مناقصه عملیات آسیاب ،شستشو ، پرک و گرانول نوار تیپ ضایعاتی - کشت وصنعت مزرعه نمونه

مناقصه


تاریخ برگزاری
1399/05/26
تاریخ شروع
1399/05/16
تاریخ پایان
1399/05/26

توضیحات

شرایط متقاضی

مدارک

مهلت ارسال : 1399/05/25

آدرس محل تحویل مدارک: واحد دبیرخانه مزرعه واقع درمشهد – کیلومتر 7 جاده سرخس، مزرعه نمونه آستان قدس رضوي

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ 1399/05/16 در خراسان منتشر شده است