مناقصه سیستم Y باغ انگور کشت و صنعت انابد

مناقصه


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۸/۲۲
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۸/۱۲
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۸/۲۲

توضیحات

مندرج در اسناد مناقصه

شرایط متقاضی

مندرج در اسناد مناقصه

مدارک

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

آدرس محل تحویل مدارک: خراسان رضوی شهرستان بردسکن دفتر کشت و صنعت انابد

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ در روزنامه خراسان منتشر شده است

تصاویر پیوست


فایل پیوست


-انگور-1.pdf