مناقصه خرید و نصب سردخانه و واحد بسته بندی گلخانه

مناقصه


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۴/۳۰
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۴/۲۱
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۴/۲۹

توضیحات

طبق اسناد مناقصه

شرایط متقاضی

طبق اسناد مناقصه

مدارک

طبق اسناد مناقصه

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۴/۲۹

آدرس محل تحویل مدارک: طبق اسناد مناقصه

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/22 در روزنامه خراسان منتشر شده است

تصاویر پیوست