مناقصه خرید اتصالات آبیاری حاصل از تجمیع نیاز کشت و صنعت های تحت پوشش شرکت کشاورزی رضوی

مناقصه


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۴/۰۲
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۳/۰۷
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۴/۰۲

توضیحات

طبق اسناد مندرج در مناقصه

شرایط متقاضی

طبق اسناد مندرج در مناقصه

مدارک

طبق اسناد مندرج در مناقصه

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۴/۰۳

آدرس محل تحویل مدارک: طبق اسناد مندرج در مناقصه

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ در خراسان منتشر شده است