مناقصه خدمات تامین نیروی انسانی بصورت مدیریت پیمان جهت حفاظت فیزیکی شرکت کشاورزی رضوی

مناقصه


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۴/۰۸
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۲/۲۸
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۴/۰۷

توضیحات

طبق اسناد مندرج در مناقصه

شرایط متقاضی

طبق اسناد مندرج در مناقصه

مدارک

طبق اسناد مندرج در مناقصه

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۴/۰۷

آدرس محل تحویل مدارک: طبق اسناد مندرج در مناقصه

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ در خراسان منتشر شده است

تصاویر پیوست