مناقصه خدمات باغی- کشت وصنعت باغات

مناقصه


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۷/۲۰
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۷/۱۲
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۷/۱۹

توضیحات

طبق اسناد

شرایط متقاضی

طبق اسناد

مدارک

طبق اسناد

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۷/۱۹

آدرس محل تحویل مدارک: طبق اسناد

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ در روزنامه خراسان منتشر شده است

تصاویر پیوست