مناقصه حمل کود دامی کشت و صنعت باغات

مناقصه


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۸/۰۷
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۸/۰۱
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۸/۰۶

توضیحات

طبق اسناد مناقصه

شرایط متقاضی

طبق اسناد مناقصه

مدارک

طبق اسناد مناقصه

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

آدرس محل تحویل مدارک: طبق اسناد مناقصه

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ در روزنامه خراسان منتشر شده است

تصاویر پیوست


فایل پیوست


-مناقصه-حمل-کود-1.pdf