مناقصه تامین و تعویض لوله ها و پمپ چاه دولت آباد کشت و صنعت سرخس

مناقصه


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۸/۲۴
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۸/۱۷
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۸/۱۷

توضیحات

شرایط متقاضی

مدارک

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

آدرس محل تحویل مدارک: سرخس-بلوار پاسداران-دبیر خانه کشت و صنعت سرخس

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ در خراسان منتشر شده است

تصاویر پیوست