مناقصه تامین نیرو جهت برداشت محصول پنبه کشت و صنعت سرخس

مناقصه


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۷/۱۳
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۷/۰۶
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۷/۰۶

توضیحات

طبق اسناد مندرج در مناقصه

شرایط متقاضی

طبق اسناد مندرج در مناقصه

مدارک

طبق اسناد مندرج در مناقصه

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۷/۱۲

آدرس محل تحویل مدارک: سرخس-بلوار پاسداران-دبیر خانه کشت و صنعت سرخس

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ در خراسان منتشر شده است

تصاویر پیوست