مناقصه تامین نیرو جهت برداشت محصول پسته کشت و صنعت سرخس

مناقصه


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۵/۲۶
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۵/۱۹
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۵/۱۹

توضیحات

شرایط متقاضی

مدارک

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۵/۲۵

آدرس محل تحویل مدارک: سرخس-بلوار پاسداران-دبیر خانه کشت و صنعت سرخس

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ در خراسان منتشر شده است

تصاویر پیوست


فایل پیوست


-نیرو.pdf