مناقصه تامین نوار تیپ آبیاری نیاز کشت و صنعت های شرکت کشاورزی رضوی

مناقصه


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۵/۲۵
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۵/۱۶
تاریخ پایان
۱۳۹۸/۱۱/۲۵

توضیحات

شرایط متقاضی

مدارک

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

آدرس محل تحویل مدارک: واحد دبیرخانه مزرعه واقع درمشهد – کیلومتر 7 جاده سرخس، مزرعه نمونه آستان قدس رضوي

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ در خراسان منتشر شده است