مناقصه تامین لباس پرسنلی شرکت کشاورزی رضوی

مناقصه


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۶/۱۱
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۶/۰۲
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۶/۱۱

توضیحات

شرایط متقاضی

مدارک

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۶/۱۰

آدرس محل تحویل مدارک: واحد دبیرخانه مزرعه واقع درمشهد – کیلومتر 7 جاده سرخس، مزرعه نمونه آستان قدس رضوي

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ در خراسان منتشر شده است