مناقصه تامین غذای پرسنل کشت و صنعت سرخس

مناقصه


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۶/۰۴
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۶/۰۴
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۶/۰۴

توضیحات

شرایط متقاضی

مدارک

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۶/۰۹

آدرس محل تحویل مدارک: سرخس-بلوار پاسداران-دبیر خانه کشت و صنعت سرخس

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ در خراسان منتشر شده است

تصاویر پیوست


فایل پیوست


-تامین-غذا-پرسنل.pdf