مناقصه تامین عملیات حفاری کشت و صنعت های تحت پوشش شرکت کشاورزی رضوی

مناقصه


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۴/۰۱
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۳/۱۳
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۳/۳۱

توضیحات

طبق اسناد مندرج در مناقصه

شرایط متقاضی

طبق اسناد مندرج در مناقصه

مدارک

طبق اسناد مندرج در مناقصه

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

آدرس محل تحویل مدارک: طبق اسناد مندرج در مناقصه

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ در خراسان منتشر شده است

تصاویر پیوست