مناقصه تامین سموم دفع آفات حاصل از تجمیع نیاز کشت و صنعت های تحت پوشش شرکت کشاورزی رضوی

مناقصه


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۴/۱۵
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۴/۰۱
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۴/۱۴

توضیحات

طبق اسناد مندرج در مناقصه

شرایط متقاضی

طبق اسناد مندرج در مناقصه

مدارک

طبق اسناد مندرج در مناقصه

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

آدرس محل تحویل مدارک: طبق اسناد مندرج در مناقصه

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ در خراسان منتشر شده است

تصاویر پیوست


فایل پیوست


_سم-1.pdf