مناقصه تامین خدمات نگهداری (چوپانی)دام دشتی کشت و صنعت سرخس

مناقصه


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۲/۳۱
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۲/۲۲
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۲/۳۰

توضیحات

طبق اسناد مندرج در مناقصه

شرایط متقاضی

طبق اسناد مندرج در مناقصه

مدارک

طبق اسناد مندرج در مناقصه

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۲/۳۰

آدرس محل تحویل مدارک: طبق اسناد مندرج در مناقصه

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ در خراسان منتشر شده است