مناقصه تامین خدمات حمل ذرت علوفه ای بوسیله کامیون کمپرسی

مناقصه


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۶/۱۱
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۶/۰۱
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۶/۱۰

توضیحات

طبق اسناد پیوست

شرایط متقاضی

طبق اسناد پیوست

مدارک

طبق اسناد پیوست

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۶/۱۰

آدرس محل تحویل مدارک: طبق اسناد پیوست

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ در روزنامه خراسان منتشر شده است