مناقصه تامین خدمات برقکاری صنعتی کشت وصنعت تربت حیدریه

مناقصه


تاریخ برگزاری
99/08/06
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۸/۰۵
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۸/۰۵

توضیحات

طبق اسناد مندرج در مناقصه

شرایط متقاضی

طبق اسناد مندرج در مناقصه

مدارک

طبق اسناد مندرج در مناقصه

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

آدرس محل تحویل مدارک: طبق اسناد مندرج در مناقصه

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ در روزنامه خراسان منتشر شده است