مناقصه تامین خدمات برداشت محصول چغندر به وسیله ی کمباین کشت وصنعت تربت حیدریه

مناقصه


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۷/۱۵
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۷/۰۲
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۷/۱۴

توضیحات

طبق اسناد مندرج در مناقصه

شرایط متقاضی

طبق اسناد مندرج در مناقصه

مدارک

طبق اسناد مندرج در مناقصه

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۷/۱۴

آدرس محل تحویل مدارک: طبق اسناد مندرج در مناقصه

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ در روزنامه خراسان منتشر شده است