مناقصه تامین خدمات برداشت غلات بوسیله کمباین کشت و صنعت های تحت پوشش شرکت کشاورزی رضوی

مناقصه


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۲/۳۱
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۲/۲۲
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۲/۳۰

توضیحات

طبق اسناد مندرج در اسناد مناقصه

شرایط متقاضی

طبق اسناد مندرج در اسناد مناقصه

مدارک

طبق اسناد مندرج در اسناد مناقصه

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۲/۳۰

آدرس محل تحویل مدارک:

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ در خراسان منتشر شده است