مناقصه تامین خدمات برداشت ذرت علوفه ای به وسیله چاپر و حمل ذرت علوفه ای-مزرعه نمونه

مناقصه


تاریخ برگزاری
1399/06/03
تاریخ شروع
1399/05/28
تاریخ پایان
1399/06/02

توضیحات

شرایط متقاضی

مدارک

مهلت ارسال : 1399/06/02

آدرس محل تحویل مدارک: واحد دبیرخانه مزرعه واقع درمشهد – کیلومتر 7 جاده سرخس، مزرعه نمونه آستان قدس رضوي

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ 1399/05/27 در خراسان منتشر شده است

تصاویر پیوست