مناقصه تامین خدمات برداشت ذرت علوفه ای بوسیله ی چاپر خورشیدی

مناقصه


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۶/۱۱
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۶/۰۱
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۶/۱۰

توضیحات

طبق اسناد مندرج در مناقصه

شرایط متقاضی

طبق اسناد مندرج در مناقصه

مدارک

طبق اسنادمندرج در مناقصه

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۶/۱۰

آدرس محل تحویل مدارک: طبق اسناد مندرج در مناقصه

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ در روزنامه خراسان منتشر شده است