مناقصه تامین خدمات آماده سازی اراضی کشت و صنعت سرخس

مناقصه


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۸/۲۴
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۸/۲۴
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۸/۲۴

توضیحات

شرایط متقاضی

مدارک

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

آدرس محل تحویل مدارک: سرخس-بلوار پاسداران-دبیر خانه کشت و صنعت سرخس

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ در خراسان منتشر شده است

تصاویر پیوست