مناقصه بازسازی ساختمان اداری

مناقصه


تاریخ برگزاری
1399/06/22
تاریخ شروع
1399/06/11
تاریخ پایان
1399/06/22

توضیحات

طبق شرایط مندرج در آگهی مناقصه

شرایط متقاضی

طبق شرایط مندرج در آگهی مناقصه

مدارک

طبق شرایط مندرج در آگهی مناقصه

مهلت ارسال : 1399/06/20

آدرس محل تحویل مدارک: مشهد،بلوار جانباز،جانباز5،برج مروارید گوهرشاد،طبقه 9 واحد4 دبیرخانه مؤسسه بذرونهال رضوی

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ 1399/06/12 در روزنامه خراسان منتشر شده است

تصاویر پیوست