مناقصه احداث پایگاه خدمات پهپاد در حوزه کشاورزی (سم پاشی،محلول پاشی،گردپاشی،تصویر برداری و طیف سنجی)

مناقصه


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۳/۲۱
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۲/۲۸
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۳/۲۰

توضیحات

طبق اسناد مندرج در مناقصه

شرایط متقاضی

طبق اسناد مندرج در مناقصه

مدارک

طبق اسناد مندرج در مناقصه

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۳/۲۰

آدرس محل تحویل مدارک: طبق اسناد مندرج در مناقصه

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ در خراسان منتشر شده است