مناقصه اجرای استخر بتنی مسلح جهت ذخیره آب

مناقصه


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۶/۱۰
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۶/۰۲
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۶/۱۱

توضیحات

طبق شرایط مندرج در تصویر اسناد

شرایط متقاضی

طبق شرایط مندرج در تصویر اسناد

مدارک

طبق شرایط مندرج در تصویر اسناد

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۶/۱۰

آدرس محل تحویل مدارک: مشهد،بلوار جانباز،جانباز5،برج مروارید گوهرشاد،طبقه 9 واحد4 دبیرخانه مؤسسه بذرونهال رضوی

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ در روزنامه خراسان منتشر شده است

تصاویر پیوست