مزایده محصول پسته تر کشت و صنعت سرخس

مزایده


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۵/26
تاریخ شروع
1399/05/19
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۵/۱9

توضیحات

شرایط متقاضی

مدارک

مهلت ارسال : 1399/05/25

آدرس محل تحویل مدارک: سرخس-بلوار پاسداران-دبیر خانه کشت و صنعت سرخس

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ 1399/05/19 در خراسان منتشر شده است

تصاویر پیوست