مزایده محصول پسته تر با خوشه (نوبت دوم)- سازمان موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان

مزایده


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۶/۰۱
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۵/۲۵
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۵/۳۰

توضیحات

طبق شرایط مندرج در اسناد

شرایط متقاضی

طبق شرایط مندرج در اسناد

مدارک

طبق شرایط مندرج در اسناد

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۵/۳۰

آدرس محل تحویل مدارک: خراسان رضوی-شهرستان گناباد- خیابان سعدی-سازمان موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ در روزنامه خراسان منتشر شده است