مزایده محصول پسته تر با خوشه - سازمان موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان

مزایده


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۵/۲۵
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۵/۱۶
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۵/۲۳

توضیحات

طبق شرایط مندرج در اسناد

شرایط متقاضی

طبق شرایط مندرج در اسناد

مدارک

طبق شرایط مندرج در اسناد

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

آدرس محل تحویل مدارک: خراسان رضوی-شهرستان گناباد- خیابان سعدی-سازمان موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ در روزنامه خراسان منتشر شده است