مزایده فروش کاه و کلش اراضی کشت و صنعت مزرعه نمونه

مزایده


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۴/۱۰
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۴/۰۳
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۴/۰۹

توضیحات

طبق اسناد مندرج در مزایده

شرایط متقاضی

طبق اسناد مندرج در مزایده

مدارک

طبق اسناد مندرج در مزایده

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۴/۰۹

آدرس محل تحویل مدارک: طبق اسناد مندرج در مزایده

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ در خراسان منتشر شده است