مزایده فروش چوب و سرشاخه های درختان، کشت و صنعت باغات

مناقصه


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۷/۰۱
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۶/۲۴
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۶/۳۱

توضیحات

طبق اسناد مزایده

شرایط متقاضی

طبق اسناد مزایده

مدارک

طبق اسناد مزایده

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

آدرس محل تحویل مدارک: طبق اسناد مزایده

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ در روزنامه خراسان منتشر شده است