مزایده فروش پسته تر کشت و صنعت سرخس (نوبت دوم)

مزایده


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۶/۰۴
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۵/۲۹
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۵/۲۹

توضیحات

شرایط متقاضی

مدارک

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۶/۰۳

آدرس محل تحویل مدارک: سرخس-بلوار پاسداران-دبیر خانه کشت و صنعت سرخس

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ در خراسان منتشر شده است

تصاویر پیوست