مزایده فروش محصول سردرختی هلو،شلیل،سیب بهاره ،آلو ،گوجه سبز و باغ بیست هکتاری کشت و صنعت باغات

مزایده


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۳/۱۳
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۳/۱۲

توضیحات

طبق اسناد مندرج در مزایده

شرایط متقاضی

طبق اسناد مندرج در مزایده

مدارک

طبق اسناد مندرج در مزایده

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

آدرس محل تحویل مدارک: طبق اسناد مندرج در مزایده

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ در خراسان منتشر شده است

تصاویر پیوست