مزایده فروش محصول سردرختی زردآلو باغ ملک آباد،آلبالو الندشت و میوه شاتوت کشت و صنعت باغات

مزایده


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۳/۰۷
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۲/۳۱
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۳/۰۶

توضیحات

طبق اسناد مندرج در مزایده

شرایط متقاضی

طبق اسناد مندرج در مزایده

مدارک

طبق اسناد مندرج در مزایده

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

آدرس محل تحویل مدارک: طبق اسناد مندرج در مزایده

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ در خراسان منتشر شده است

تصاویر پیوست


فایل پیوست


_و_البالو.pdf