مزایده فروش محصول ذرت علوفه ای کشت و صنعت مزرعه نمونه (علی آباد نیشابور)

مزایده


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۶/۱۲
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۶/۰۴
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۶/۱۲

توضیحات

شرایط متقاضی

مدارک

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۶/۱۱

آدرس محل تحویل مدارک: کیلومتر 5 جاده سرخس-دبیرخانه کشت و صنعت مزرعه نمونه

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ در خراسان منتشر شده است